Regulamin

Regulamin sklepu internetowego StrefaUrody.pl

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem strafaurody.pl. 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
1.1.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.strefaurody.pl prowadzony przez Piotra Ciećkiewicz, prowadzącego działalność gospodarczą OPEN PROJECT Piotr Ciećkiewicz;
1.1.2. Towary – produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, uwidocznione na stronie internetowej;
1.1.3. Regulamin – niniejszy regulamin;
1.1.4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
1.1.5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.1.6. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej;
1.1.7. Strona produktowa – podstrona internetowa zawierająca szczegółowe informacje dotyczące pojedynczego Towaru;
1.1.8. Konto – zarejestrowane przez Klienta w Sklepie indywidualne konto, zawierające wszelkie dane niezbędne do korzystania z wszelkich dostępnych funkcji Sklepu;
1.1.9. Pliki cookies - dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu (komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), z którego korzysta Klient podczas przeglądania stron internetowych, z zastrzeżeniem że dane te nie umożliwiają personalnej identyfikacji Klienta;
1.1.10. Polityka prywatności – zasady przechowywania, przetwarzania i udostępniania przez Sklep danych osobowych przekazanych przez Klientów;
1.1.11. Newsletter – bezpłatna usług świadczona przez Sklep jako administratora, polegająca na przesyłaniu Klientom informacji handlowych, marketingowych i innych na podany adres e-mail;
1.1.12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);
1.1.13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Dz.U. 2014 poz. 827;
1.1.14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.2. Sklep prowadzony jest przez Piotra Ciećkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OPEN PROJECT, pod adresem Rzeszów, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428.
1.3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży i wykonywania tych umów w szczególności zasady rejestracji, zasady korzystania ze Sklepu, sposób składania zamówień, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz procedurę dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji
1.4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.
1.5. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybrane kraje Unii Europejskiej.
1.6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną na rzecz Klientów.
1.7. Klient może skontaktować się ze Sklepem drogą mailową na adres: centrala@strefaurody.pl, listownie na adres: StrafaUrody.pl ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów lub telefonicznie pod numerem +48 662 214 341.
2. Towar i jego cena
2.1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
2.2. Towary objęte sprzedażą promocyjną lub wyprzedażową dostępne są w ograniczonej ilości a realizacja zamówień odbywa się do wyczerpania zapasów w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień.
2.3. W przypadku wyczerpania się Towarów, o których mowa w punkcie 2.2. Sklep zamieszcza stosowną informację na stronie produktowej. W przypadku gdy informacja została umieszczona po złożeniu zamówienia przez Klienta lub w przypadku gdy Sklep z jakichkolwiek innych przyczyn nie będzie miał możliwości zrealizowania umowy dotyczącej produktów promocyjnych bądź wyprzedażowych Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sklep prześle Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar Sklep zwróci Klientowi zapłaconą Cenę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia, nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży.
2.4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.6. Informacje o Towarze podane w Sklepie, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sklepu, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
2.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
2.8. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i kodów rabatowych na produkty sprzedawane w Sklepie nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie Towarów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź kodu rabatowego w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/kodu.
3. Rejestracja i zawarcie umowy
3.1. Klient ma możliwość założenia indywidualnego konta w Sklepie lub dokonania zakupów bez rejestracji.
3.2. W celu założenia konta Klienta wypełnia formularz rejestracyjny podając w nim obowiązkowo: swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i hasło oraz dobrowolnie: datę urodzenia. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sklep przesyła na adres klienta e- mail z linkiem potwierdzającym dokonanie rejestracji. Rejestracja zostaje dokonana w chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający założenie konta.
3.3. Rejestracja oraz korzystanie z Klienta z funkcjonalności Sklepu jest bezpłatne.
3.4. Klient loguje się do konta za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła i jego odpowiedniego zabezpieczenie przez dostępem osób trzecich. Sklep nie ponosi wobec odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia lub udostępnienia przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim.
3.5. Zakładając konto w Sklepie Klient uzyskuje dostęp do historii swoich zamówień, statusu realizacji zamówienia oraz promocji skierowanych do zarejestrowanych Klientów.
3.6. Klient ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia Konta co Sklep uczyni bezzwłocznie.
3.7. Zakładając Konto lub dokonując zakupów bez rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.
3.8. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (StrefaUrody.pl) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach pracy Sklepu.
3.9. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
3.9.1. wyboru zamawianych Towarów;
3.9.2. podania danych do przesyłki w tym adresu dostawy;
3.9.3. wyboru formy płatności;
3.10. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
3.11. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.
3.12. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, podczas dokonywania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
3.13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia do Klienta na adres mailowy podany w zamówieniu.
3.14. W potwierdzeniu, o którym mowa w punkcie poprzednim Sklep przesyła informację o ilości i cenie zamówionych Towarów z uwzględnieniem podatków, całkowitym koszcie dostawy, sposobie dostarczenie towarów oraz o wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
4. Płatność i dostawa
4.1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:
4.1.1. za pobraniem;
4.1.2. metodami dostępnymi aktualnie za pośrednictwem zintegrowanego ze Sklepem serwisu PayPal.pl oraz Przelewy24.pl;
4.1.3. za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności odroczonej PayPo;
4.2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4.2.a. Operatorem systemu elektronicznej płatności odroczonej jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000575158, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości 836.600 złotych, NIP 521-37-05-997, REGON 362485126.
4.2.b. Skorzystanie z formy elektronicznej płatności odroczonej wymaga uprzedniego dokonania pozytywnej weryfikacji danych Klienta przez operatora płatności PayPo zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie płatności udostępnianym przez PayPo sp. z o.o.
4.3. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Paczkomatów InPost, firmy kurierskiej GLS, firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej oraz Paczki w Ruchu.
4.4. Koszt wysyłki zależny jest od wyboru sposobu dostawy, metody płatności oraz wartości zamówienia. Z aktualnym cennikiem Klient jest zapoznawany podczas wyboru formy płatności, przed ostatecznym zaakceptowaniem zamówienia. Aktualne koszty przesyłki podawane są także w zakładce „Koszty przesyłki” na stronie https://strefaurody.pl/sklep/koszty-przesylki. Cena przesyłki jest doliczana do wartości zamówienia.
4.5. W razie zawinionego przez Klient uchybienia płatności z tytułu dokonanej sprzedaży w ramach opcji "za pobraniem", konsument traci prawo do skorzystania z tej opcji zapłaty przez okres 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia, którego uchybienie dotyczyło.
4.6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku serwisu PayPal.pl/Przelewy24.pl lub – w przypadku wysyłki za pobraniem – od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
4.7. W przypadku złożenia przez Klienta kilku zamówień realizowanych przez Sklep w tym samym czasie Sklep może za zgodą Klienta połączyć kilka zamówień wysyłając je jedną przesyłką. Koszt przesłania kilku zamówień będzie równy najwyższemu z kosztów poszczególnych zamówień. Ewentualne nadpłacone przez Klienta koszty przesyłki zostaną przez Sklep zwrócone niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
4.8. Zgoda Klienta, o której mowa w ustępie 4.7 nie jest wymagana w przypadkach, gdy koszt wysyłki pokrywa Sklep.
5. Realizacja umowy i odpowiedzialność Sklepu
5.1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez Sklep zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 10 Regulaminu „Polityka prywatności”.
5.2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres e-mail zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
5.3. Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej Sklepu objęte są prawami autorskimi. Zawartość strony internetowej nie może być zmieniana, powielana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawach autorskich.
5.4. Znaki towarowe, logo i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zostały użyte w celach informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.
6. Prawo odstąpienia od umowy
6.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Prawo do odstąpienia przysługuje również przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6.2. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 6.1 wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia pocztą tradycyjną na adres Sklepu: StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów lub pocztą e-mail na adres: centrala@strefaurody.pl.
6.3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sklep prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania za pomocą poczty e-mail.
6.4. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.5. Towar należy odesłać na adres: StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, z dopiskiem „StrefaUrody.pl – zwrot”. Zwracane Towary powinny być w oryginalnym opakowaniu i nie mogą nosi śladów użycia.
6.6. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
6.7. Pouczenie o odstąpieniu wraz z formularzem Sklep dołącza w formie pliku pdf do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w punkcie 3.5 Regulaminu.
6.8. W przypadku zrealizowania przez Klienta prawa do odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.9. Klient zobowiązany jest odesłać zwracane Towary w ciągu 14 dni od dnia przesłania Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Sklep ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia ich odesłania.
6.10. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku dostawy zrealizowanej za pobraniem zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
6.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz:
6.11.1. dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.11.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
7. Reklamacje
7.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności dostarczonych Towarów z umową, w szczególności w przypadku:
7.1.1. wad fabrycznych;
7.1.2. rozbieżności pomiędzy ilością otrzymanych Towarów a widniejącą na potwierdzonym przez Sklep zamówieniu;
7.1.3. niezgodności otrzymanych Towarów z zamówionymi;
7.2. Zgłoszenie reklamacji zawierające dane umożliwiające zidentyfikowanie Klienta wraz z numerem zamówienia i opisem niezgodności Klient wysyła do Sklepu na adres StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów lub na adres mailowy: centrala@strefaurody.pl z dopiskiem „StrefaUrody.pl – reklamacja”. W zgłoszenie reklamacyjnym Klient określa swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
7.3. W przypadku gdy Klient domaga sią zwrotu całości lub części wpłaconej Ceny w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać numer rachunku bankowego, na który Sklep po uznaniu reklamacji dokona zwrotu środków.
7.4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest przez Sklep za pomocą poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym..
7.5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zgodnie z żądaniem Klienta dokona naprawy lub wymiany reklamowanych Towarów na zgodny z umową lub zwróci Cenę lub jej część w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
7.6. Koszt przesyłki reklamowanego Towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Sklep. W wypadku nieuznania przez Sklep reklamacji koszty przesyłki ponosi Klient.
7.7. W kwestiach związanych z reklamacjami nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
7.8. Zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu, prowadzenia konta klienta oraz usługi newsletter klienci mogą zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres: serwis@strefaurody.pl lub listownie na adres StrefaUrody.pl ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów.
8. Newsletter
8.1. Sklep świadczy usługę bezpłatnego Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
8.2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług Sklepu poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sklep informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.
8.3. Zamówienie usługi Newsletter następuje przez rejestrację lub zapis na Newsletter na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie przez Klienta adresu e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail
8.4. Sklep nie będzie udostępniała powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
8.5. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów.
8.6. Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
8.7. Sklep zastrzega sobie prawo do:
8.7.1. wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na wskazane przez Klienta konto e-mail,
8.7.2. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa systemu),
8.7.3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu Klientów, bez podania przyczyny,
8.7.4. usunięcia konta, którego Klient nie wykazuje aktywności w Sklepie albo naruszył Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Pliki cookies
9.1. Sklep będący operatorem serwisu internetowego jest podmiotem zamieszczającym urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów. Ponadto, pliki cookies mogą być zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z operatorem podmioty zewnętrzne, w związku z czym zalecamy, by zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystania tych plików w „ Polityce prywatności” przyjętej przez te podmioty zewnętrzne.
9.2. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies. W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies:
9.2.2 własne (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) i zewnętrzne (umieszczane przez zewnętrzne podmioty). Wśród plików pochodzących od podmiotów trzecich znajdują się pliki portalu społecznościowego Facebook. Informacjami zarządzającymi plikami cookies jest wyłącznie podmiot, który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki, ani nie zachowujemy dostępu do tych danych;
9.2.3 sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki tymczasowe to pliki umieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej , przez czas określony - w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
9.2.4 niezbędne - umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcji z których Klient chce skorzystać; funkcjonalne - nie są niezbędne do korzystania z serwisu , ale ułatwiają korzystanie z niego poprzez personalizację interfejsu Klienta i dostosowanie serwisu do preferencji Klienta. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; biznesowe - umożliwiają realizację modelu w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu.
9.3 Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z witryny. Najczęściej używane są do: umożliwienia identyfikacji Klienta jako zalogowanego; autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania; umożliwienia automatycznego zalogowania do serwisu; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pokazywania Klientowi, że jest zalogowany na naszej stronie internetowej; zapamiętania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania; zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego; monitoringu dostępności towarów; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; wyświetlania ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym; dopasowania zawartości produktów do preferencji Klienta; utrzymania sesji Klienta serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykorzystania narzędzia do komunikacji i płatności internetowych; integracji z portalem społecznościowym; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Klientom informacji o usługach, produktach i funkcjach.
9.4 Jeżeli Klient nie wyraża zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia końcowego, może w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies , bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednocześnie Sklep zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Sklep mogą nie działać bądź mogą działać nieprawidłowo.
10. Polityka prywatności
10.1 Sklep internetowy StrefaUrody.pl, dostępny pod adresem internetowym www.strefaurody.pl, prowadzony jest przez Piotra Ciećkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Open Project (zwaną dalej „Sklepem”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428.
10.2 W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii ze strony Klienta, Sklep będzie wdzięczny za wysłanie ich na adres pocztowy lub na adres e-mailowy serwis@strefaurody.pl. Klient ma także możliwość kontaktu telefonicznego pod numer telefonu 662-214-341, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
10.3 Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. Administratorem danych jest Piotr Ciećkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Open Project wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Klienta jest dla Sklepu niezwykle istotna. Sklep będzie używać imienia Klienta i jego nazwiska (jeśli udostępnione) oraz innych informacji, odnoszących się do osoby Klienta tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Sklep będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Sklepu niezbędne lub istotne ze względu na relacje Sklepu z Klientem.
10.4 Dane Klienta przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.
10.5 Klient może odwiedzić Stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony Klient pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy na Stronie Konto i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.
10.6 Sklep jest upoważniony do gromadzenia informacji, gdy Klient składa Zamówienie na Stronie Sklepu.
10.7 Sklep gromadzi, przechowuje i przetwarza dane Klienta, które ten udostępnia Sklepowi w ramach zakupów na Stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Klientowi korzystanie z usług Sklepu. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego, numer telefonu.
10.8 Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Klienta informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Klientowi dostępu do usług i informacji oferowanych na Stronie. W szczególności dane Klienta przetwarzane są:
10.8.1 w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej strefaurody.pl m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformy PayPal i Przelewy24 lub inne platformy tego typu, realizacji wysyłki zakupionych towarów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny Klient poda dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO);
10.8.2 w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji, zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz w celu ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);
10.8.3 w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy Klientów, którzy przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);
10.8.4 w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;
10.8.5 w celu badania satysfakcji klienta w związku z podnoszeniem jakości obsługi i zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Sklepu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f).
10.8.6 w celu świadczenia na rzecz Klienta bezpłatnej usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu do Klienta informacji marketingowych i handlowych w postaci e-maila zawierającego informacje dotyczące aktualnych promocji cenowych, programów lojalnościowych, konkursów i innych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit a oraz art. 6. ust 1 lit f RODO);
10.8.7 w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).
10.9 Sklep jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Klienta (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).
10.10 Sklep przetwarza także informacje dotyczące płatności dokonywanych na Stronie. Klient musi jedynie przekazać Sklepowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.
10.11 Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Klienta mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Klient może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto na Stronie Sklepu, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Klient jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.
10.12 Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Klienta w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Klienta są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez Open Project. Klient może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Klienta poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Klient chce brać udział w konkursach.
10.13 Sklep może wykorzystywać dane Klientów Strony – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji Klientów i korzystania przez nich z określonych elementów Strony. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez Klientów z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie Klienta na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.
10.14 W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji Klient znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.
10.15 Sklep może przekazać dane Klienta swoim podwykonawcom, aby pomogli nam w celu wykorzystania tych danych, określonym w naszej Polityce Prywatności. Przykładowo Sklep może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Klienta Produktu, pobrania od Klienta opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta.
10.16 Sklep może przekazać adres mailowy Klienta oraz informację na temat zakupionych towarów współpracującym ze Sklepem podmiotom prowadzącym rankingi, porównywarki cenowe, zbierającym opinie klientów takim jak np. Ceneo.pl sp. z o.o. w celu przesłania ankiety, w której klient będzie miał możliwość oceny i wyrażenia opinii na temat Sklepu. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.
10.17 Sklep może wymieniać się informacjami z osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
10.18 W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe Klienta. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep NIE będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych Klientów osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany.
10.19 Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane Klienta zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.
10.20 Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji Klienta, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, Sklep przechowuje dane osobowe Klienta na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych Klienta. Sklep odradza Klientom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji klienta. Klient jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.
10.21 Klienta, przekazując swoje dane Sklepowi lub korzystając ze Strony Sklepu, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep swoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania tożsamości Klienta. W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez Klienta dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych Klienta, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.
10.22 Jeśli Klient obawia się o swoje dane, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Klient ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Klient ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta.
10.23 Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Klient, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.
10.24 W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
10.25 Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Klient może zgłaszać kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na adres serwis@strefaurody.pl lub listownie na adres StrefaUrody.pl ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów.
11. Postanowienia końcowe
11.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności przepisy Kodeku cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i RODO.
11.2. Sklep nie korzysta z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
11.3. Konsument ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów lub organizacji zajmującej się obroną praw konsumentów. Szczegółowy informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w zakresie sporów z udziałem konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.
11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2019.
11.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana do zarejestrowanych Klientów na adres e-mail.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, tj. StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub przesyłając formularz na adres e-mail: centrala@strafaurody.pl.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Rzecz/rzeczy, którą Klient otrzymał w związku z umową należy odesłać lub przekazać do Sklepu osobiście na adres StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2 do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Produkty prosimy odesłać na adres:
StrefaUrody.pl
Ul. Chmaja 6
35-021 Rzeszów

Dane dotyczące zamówienia:
Data złożenia zamówienia ………………………………….………………………………………….
Data otrzymania / odebrania Towaru ……………….……………………………………………
Numer zamówienia …………………………………………..……………………………..…………….
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………..…………………………….…………
Adres Klienta …………………………………………………………………..………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy Towarów:
L.p. Nazwa produktu Ilość sztuk Cena brutto


Numer konta do zwrotu Ceny (wypełniamy w przypadku przesyłek opłaconych za pobraniem):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………….
(data i czytelny podpis Klienta)

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel